سطح لاستیکی با آج های معکوس دوچرخه

منظور از آج معکوس، نحوه قرار گيري آج بر روي سطح لاستيک است. درتمام لاستيک ها، آج ها به سمت بيرون برجسته هستند و موجب ايجاد مقاومت غلتشي مي شوند، اما در اين لاستيک ها، شيار آج ها به سمت داخل هستند و بدين صورت موجب ناصاف بودن سطح لاستيک مي شوند. اين لاستيک ها به نسبت لاستيک هاي نيمه صاف مقاومت غلتشي بيشتري دارند اما وقتي در مقام مقايسه با لاستيک هاي آج برجسته قرار مي گيرند، مشاهده مي کنيم که مقاومت غلتشي کمتري دارند. معمولا اين لاستيک ها براي کساني مناسب است که کاربردهاي مختلفي از دوچرخه خود انتظار دارند و مي خواهند دوچرخه سواري بر سطوح هموار و نسبتا ناهموار را تجربه کنند. تيوپ دوچرخه
ايران چرخ