كيف كمكهاي اوليه در دوچرخه سواری

داشتن يك كيف كمكهاي اوليه كامل در دوچرخه سواري شايد در شرايطي نجات بخش جان شما و يا همركابان شما باشد؛ پس در تهيه اين كيف وقت را هدر ندهيد. يك كيف كمكهاي اوليه كامل بايد حاوي چسپ پانسمان، پد استريل، تنزيب، پنبه، پنس ،قيچي كوچك، مواد ضدعفوني كننده مانند بتادين يا ساولن، باند كشي، باند زخم بندي، قرص هاي موردنياز ضروري مانند آسپيرين استامينوفن و ... ، پودر او ار اس، كرم ضد آفتاب، موچين (براي بيرون درآوردن خار)، چاقوي جيبي كوچك، سوت (براي اعلام خطر)، وسايل دوخت و دوز، كبريت ضد آب، فندك، الكل جامد، سنجاق قفلي، بندكفش اضافي، تيغ ريش تراشي (براي پاره كردن لباس)، سيگارت و ترقه (براي دور نمودن حيوانات وحشي) و... باشد. کيف دوچرخه سواري