سازگاری پل با کفش های دوچرخه سواری

پل ها به ته کفش دوچرخه سواري پيچ مي شوند اما ابتدا بايد با پدال ها بدرستي تطبيق داشته باشند تا بستن و جدا کردن پل ها در وضعيتي ايمن انجام شود. به همين دليل، پل ها با پدال ها عرضه مي شوند و نه با کفش ها.
براي تهيه يک سيستم فيکس کامل، شما نياز به 1)کفش هايي با رزوه هايي داشته باشيد که آن نوع از پل هايي که مي خواهيد خريداري کنيد را بپذيرند و 2) پل و پدال هايتان با يکديگر سازگاري داشته باشد(که معمولا ً با يکديگر خريداري مي شوند). اگر شما قبلاً از پل خاصي استفاده مي کرديد، پل هاي جايگزين به صورت تکي نيز قابل تهيه مي باشد.
قرارگيري صحيح پل روي کفش ها براي عملکرد صحيح سيستم پدال هاي فيکس (قفل شونده) لازم است. قرارگيري نادرست پل يا تنظيم نبودن پيچ حساسيت پدال (تنظيم کننده ميزان نيروي وارده براي خروج کفش از پدال) سبب بروز مشکلات در هنگام جدا کردن کفش و زانو درد خواهد شد.
نکته: مطمئن باشيد کفش ها، پل ها و پدال هايتان براي کار با يک سيستم مشخص طراحي شده باشند.