ترك بند، خورجين و كيف فرمان در دوچرخه سواری

در برنامه هاي دوچرخه سواري براي حمل وسايل موردنياز خود در آن برنامه مي توانيد از ترك بند هاي مخصوص دوچرخه هاي كوهستان استفاده نماييد كه در مدل هاي پيشرفته در عين حال كه سبك هستند قابليت تحمل باري معادل 50 كيلوگرم را نيز دارند. از ديگر وسايل مفيد در دوچرخه سواري كيف فرمان است كه هم به فرمان دوچرخه بسته شده و هم به كمر دوچرخه سوار بسته مي شود و از آن مي توان براي قرار دادن وسايل كوچك و مورد استفاده روزانه همچون چاقوي جيبي، پول، تلفن همراه، تنقلات و ... استفاده نمود؛ لازم به ذكر است در هر برنامه دوچرخه سواري نيز مقداري پول ، كارت شناسايي و قلم و كاغذ به همراه داشته باشيد . لوازم و قطعات دوچرخه