برخی اصلهای مهم در تبلیغات

هيچ قانون و يا فرمول جهان شمول تبليغات وجود ندارد ، جز اينکه تبليغات نقش کليدي دارد.
تبليغات هم مثل فکر کردن، طبيعت ثانويه بشر است.
تبليغات يک پاسخ هوشمندانه غريزي بشر و يا برندها به محيط به شدت رقابتي براي ممتاز شدن و يا گستردن خود است.
بازاريابي مستلزم رويکرد توجه به نياز در فروش است . مهمترين مساله بازاريابي جلب رضايت مشتري است .
يک بازارياب از زاويه ديد مشتري به کالا نگاه ميکند در مقابل يک فروشنده به مشتري از زاويه ديد کالا مينگرد.
بازاريابي علاوه بر توجه به کيفيت رقابتي کالا ، به آداب و سنن مشتريان خيلي توجه دارn اين امر اساسا به مفهوم توجه بيشتر از رقبا به نيازها و انتظارات مشتريان است.
هسته اصلي بازاريابي در واقع ، هدف تلاشهاي بازاريابي است که در جستجوي نگهداري سهم بازار پايداري است که موجب عمر طولاني برند ميشود .
کسب سهم بازار تا زماني که به کسب و کار معنا مي بخشد پيگيري ميشود سهم بازار يک وسيله است ، سود پايدار ، پايان کار است .
موفقيت پايدار بازاريابي ، نيازمند هم افزايي و همکاري عناصر آميخته بازاريابي بصورت يک تيم اجرايي است.
موفقيت تبليغات به تنهايي معنا ندارد ، مگر آنکه ، اين موفقيت در عرصه بازاريابي صورت گيرد
در دنياي امروز ، بازاريابي براي کالا نيست بلکه درباره(( برندها))ست ، بازاريابي براي فروش کالا نيست بلکه براي براوردن نياز مشتريان است.
مشتريان با برند هاي خود تعريف ميشوند نه با کالا.
برند ،کالايي است که نقش مهمي در زندگي مشتري بازي مي کند اين نقش از جلب رضايت و رفع نيازهاي مشتريان توسط برند ، حاصل ميشود. نيازهايي که هم عاطفي و هم کارکردي است.
يک برند مجموعه اي از مطلوبيت هاست که عبارتند از : سود - ارزشها - ويژگي هاي شخصيتي - تصاوير - ادراکات - تعلقات گروهي و تجربيات مصرف کننده درباره کالا يا خدمات . پاور بانک تبليغاتي
برند نه تنها کالا/خدمات را برجسته ميکند ، بلکه به شخصي که آن را مطرح و يا مصرف ميکند نيز توجه دارد.
از آنجا که تفاوت برند هاي مبتني بر کالا ،بسيار اهميت دارد. مردم بطور روز افزوني بين برند ها از طريق تصاوير - ويژگيها و کيفيت ادراک شده ،بين برندها تفاوت قائل ميشوند .
برندهاي موفق و قوي وضعيت فيزيکي خود را ارتقا ميدهند به همين دليل با مصرف کنندگان ارتباط عميقي برقرار ميکنند و زنده ميمانند .
برند قوي مبتني بر وفاداري مشتري است وفاداري به برند، برند را به بهربرداري از سود به صورت يک حق توانمند ميسازد و موجب بقاي سهم بازار شده و سود بلند مدت شرکت را تضمين ميکند.