استفاده از دنده در دوچرخه

اگر دوچرخه شما ? دنده باشد، ? چرخ‌دنده جدا از هم خواهد داشت که هر کدام به‌صورت جدا‌گانه عمل مي‌کنند و با اعداد ?، ? و? برروي شيفتر چپ ديده مي‌شود، اما اگر دوچرخه شما داراي ?? دنده يا بيشتر باشد، موضوع کمي پيچيده‌تر خواهد شد! براي مثال: اگر دوچرخه شما داراي ?? سرعت باشد، در اينصورت با شيفتر سمت چپ شما قادر به انتخاب ? دنده خواهيد ‌بود که هر کدام از اين ? دنده را مي‌توان با ? سرعت مختلف که به روي شيفتر سمت راست قرار دارد تنظيم نماييد. بنابراين با اين دوچرخه ?? نوع سرعت متفاوت را مي‌توان تجربه نمود. در واقع عدد ?? از حاصلضرب عدد ? که تعداد چرخ دنده‌هاي چرخ عقب مي‌باشد در عدد ? که بيان گر تعداد چرخ‌دنده‌هاي طبق قامه است، بدست مي‌آيد (?? = ? * ? ). بنابراين وقتي صحبت از يک دوچرخه ?? دنده مي‌شود منظور ما وجود ? چرخ دنده در طبق قامه و ?? چرخ دنده در چرخ عقب (خودرو) مي‌‌باشد. دوچرخه جاينت

استفاده از دنده در دوچرخه
تعداد چرخ‌دنده‌هاي طبق قامه بين ? و ? متغيير مي‌باشد، البته اخيراً شرکت شيمانو در محصولات جديد خود فقط از ? عدد چرخ‌دنده در طبق قامه استفاده مي‌نمايد، حلقه‌هاي چرخ‌دنده عقب نيز از ? تا ? متغيير است.(لازم به ذکر است که در دوچرخه‌هاي حرفه‌اي به دليل استفاده در شرايط گوناگون، تعداد چرخ‌دنده‌هاي عقب مي‌تواند بيشتر باشد.)

حال که با مفهوم تعداد دنده و نحوه محاسبه آنها آشنا شديم، بايد ديد تعويض دنده چگونه انجام مي‌شود؟ همانطور که در بالا توضيح داده شد، تغيير دنده توسط شيفترها انجام مي‌شود. بروي فرمان دوچرخه ? عدد شيفتر يکي براي تغيير چرخ دنده‌هاي طبق قامه و ديگري تغيير چرخ‌دنده‌هاي چرخ عقب مورد تعبيه شده است. شيفتر چپ زنجير را روي حلقه‌هاي طبق قامه تعويض مي‌کند، زماني که شيفتر چپ روي عدد ? است يعني زنجير روي کوچکترين چرخ دنده قرار دارد، هنگامي که روي عدد ? مي‌باشد، زنجير در چرخ دنده مياني و وقتي که روي عدد ? مي‌باشد، زنجير روي چرخ دنده بزرگتر قرار‌دارد.
شيفتر راست زنجير را روي چرخ دنده‌هاي عقب جابه‌جا مي‌کند، به اين صورت که عدد ? نشاندهنده وجود زنجير برروي چرخ دنده بزرگتر و زماني که شيفتر راست روي بزرگترين عدد (به عنوان مثال ??) مي‌باشد، زنجير در کوچکترين چرخ دنده قرار دارد.
شما نيازي به حفظ ‌کردن شماره دنده‌ها و بزرگي و کوچکي آنها نداريد و به مرور به اين تجربه دست خواهيد‌ يافت که تغييرات انجام شده توسط شيفتر سمت چپ به مراتب محسوس تر از تغييرات انجام شده توسط شيفتر سمت راست است.
ايران چرخ