اخلاق هدیه دادن‌

هميشه پيش از دادن هر هديه‌اي به اين نكته توجه كنيد كه هديه‌دهنده و هديه‌گيرنده، هر دو در مورد هديه داراي سياست و برنامه باشند. يكي از افراط‌ها در اين زمينه، طرد و حذف هر نوع سياست مبتني بر هديه دادن بود كه در دهه 1980 رخ داد و آن هم به خاطر رسوايي‌هايي بود كه در اين زمينه بروز كرد. رفتار مناسب‌تر در اين زمينه، اعمال سياست در مورد سقف هدايا و يا اعمال سياست در مورد شرايط هديه دادن است. هميشه از هديه‌گيرنده بپرسيد كه آيا هيچ سياست يا مرامنامه‌اي در زمينه پذيرش هديه دارد يا خير و سپس براساس آن عمل كنيد.

چند توصيه‌
- دادن هديه در جريان مزايده يا مناقصه يك <نه> قطعي است. حتي اگر مزايده و مناقصه در جريان يك تعطيلي يا مناسبت ويژه برگزار مي‌‌شود باز هم از دادن هديه خودداري كنيد. خودکار تبليغاتي
- دادن چيزهاي لوكس مثل بليت سفرهاي گران‌قيمت يا ماشين جزو موارد نامناسب است.
- حتي اگر در شرايطي هستيد كه منعي براي هديه دادن وجود ندارد و مقرراتي هم در اين زمينه نيست، اجازه ندهيد كه هديه دادن احساس نامناسبي به وجود آورد، هر اقدامي از اين دست مي‌‌تواند به تخريب مناسبات شما با ديگران منجر شود.

آداب هديه دادن‌
آداب هديه دادن به نحوي از انحا يك نوع هنر به حساب مي‌‌آيد. موارد زير را رعايت كنيد.
تناسب هديه: بسيار مراقب باشيد كه هديه‌اي كه مي‌‌دهيد متناسب با رابطه شما با هديه‌گيرنده باشد. اين امر نه به حجم و ابعاد قرارداد يا معامله‌اي كه انجام داده‌ايد وابسته است و نه به ميزان وقتي كه براي گيرنده گذاشته‌ايد، بلكه به ميزان نزديكي روابط، وابسته است. فواصل هديه دادن را هم از نظ ر مناسبت‌ها و تعطيلي‌ها در نظر بگيريد و تكرار بايد كرد كه كاري نكنيد كه احساس رشوه گرفتن پيش بيايد.