نگهداری کفش دوچرخه

کفش ها بايد بعد از هر بار کثيف شدن با دستمال يا پارچه تميز شوند. براي آلودگي هاي زياد، مي توانيد از يک برس همراه با آب گرم و پارچه صابوني استفاده کنيد.
قبل از استفاده مجدد، اطمينان حاصل کنيد که کفش دوچرخه سواري  را به طور کامل خشک کرده ايد. بهترين روش براي خشک کردن کفش ابتدا استفاده از يک دستمال توالت، سپس جدا کردن کفي داخل کفش و خشک کردن جداگانه هر يک مي باشد. قرار دادن کفش در محلي که هوا جريان دارد عمل خشک کردن را سريع تر خواهد نمود.

روش ديگر بسته بندي کفش ها با روزنامه مي باشد. يک شب تا صبح را با اين روش سر کنيد. صبح روزنامه ها را بعد از جذب رطوبت داخل کفش از آن خارج کنيد. با توجه به ميزان رطوبت، شما ممکن است مجبور به تعويض کاغذهاي داخل کفش بعد از چند ساعت براي افزايش سرعت خشک کردن کفش شويد.