كيلومترشمار در دوچرخه سواری

اين وسيله را نيز بايد در ليست وسايل ضروري در دوچرخه سواري كوهستان قرار داد چون اگر دوچرخه سواري كوهستان را به صورت حرفه اي دنبال مي كنيد پس بايد از وضعيت تمريني خود اطلاع داشته باشيد و هم چنين پس از برنامه هاي دو چرخه سواري گزارش سفر خود را تهيه كنيد و يا بتوانيد در برنامه هاي طبيعت گردي با دوچرخه از روي گزارش، برنامه را اجرا كنيد. كيلومتر شمارها در مدل هاي مختلفي وجود دارند كه قيمت آنها از 5 الي 6 هزار تومان شروع شده و حتي تا 300 هزار تومان نيز ادامه پيدا مي كند كيلومترشمارها قابليت نمايش مسافت طي شده، سرعت ماكزيمم، سرعت متوسط، ساعت، كرونومتر، كل زمان دوچرخه سواري، كالري مصرفي، و در مدل هاي پيشرفته تعداد ضربان قلب، تعداد دورپا، ارتفاع، دماي محيط، ميزان رطوبت و ... را دارند. لوازم و قطعات دوچرخه