فوايد فردي و اجتماعي دوچرخه سواري

صرفه‌جويي‌هاي اقتصادي در حمل و نقل
حفظ قابل پيش‌بيني بودن زمان رفت و آمد، در زمان اوج رفت و آمد، دوچرخه سواري مي‌تواند سريع‌ترين روش جابه‌جايي در شهر باشد.
كاهش خطر بيماري گرفتگي عروق قلب و در نتيجه بهبود سلامت فردي و همگاني
استفاده از دوچرخه سواري براي مقابله با بحران چاقي مفرط كه به طور مداوم كشورهاي بيشتري با آن روبرو مي‌شوند.
صرفه‌جويي اقتصادي براي جامعه درصورتي كه بهداشت همگاني ارتقا يابد
يادآوري فوايد سلامتي و كارايي استفاده از دوچرخه به مردم
كاهش آلودگي هوا به خاطر كاهش تعداد افرادي كه وسايل حمل‌ونقل موتوري مي‌رانند
كاهش تقاضا براي سوخت‌هاي فسيلي
اثر ايمني در تعداد، اگر تعداد افراد بيشتري به صورت گروهي دوچرخه سواري كنند
تفريح
سحر اسپرت