چرا استفاده از کفش دوچرخه سواری توصیه می شود؟

کفش دوچرخه سواري و پدال هاي فيکس يک قسمت از پيشرفت طبيعي يک دوچرخه سوار در جهت افزايش کارايي و کاهش خستگي مي باشد.
در مقايسه با ساير کفش هاي ورزشي، کفش هاي دوچرخه سواري با کف تخت و سفت تر طراحي مي شوند که باعث انتقال انرژي موثر به پدال ها مي شود. اين کف سخت مزاياي ديگري هم دارد. اين کفي هاي سخت و محکم تمام کف پا در بر مي گيرند و عضلات پا را در برابر گرفتگي و خستگي محافظت مي کنند. رويه کفش نيز به اندازه کافي محکم مي باشد تا پا را پشتيباني بيشتري کند.
کفش هاي دوچرخه سواري معمولا با پدال هاي مشخصي سازگار مي باشند تا پا را به طور ايمن بر روي دوچرخه نگه دارند. کفش و پدال هاي فيکس امکان کنترل فوق العاده با حداقل اتلاف انرژي را براي دوچرخه سوار مهيا مي سازد.
آراکس